Parkering

PARKERING

 

 

 

 

Parkeringsutredning - 2015

 

 

 

 

 

Uppdraget

Uppdraget har varit att utreda frågor om garagens utnyttjande, genomföra en enkät bland medlemmarna om hur många som vill ha garagen kvar alternativt ombyggnad till carports.

 

 

Utredningsarbetet

Uppdraget har bestått av fem etapper. Dessa har varit.

- planering

- enkät

- faktainsamling

- analys

- förslag till åtgärder

 

 

 

 

Planering

Relativt snart stod det klart för oss att frågeställningarna varit många och starkt kopplade till varandra. Att behandla en eller ett par aspekter av vår parkering leder ofelbart till detsamma som vi hamnat i så många gånger tidigare. Man kommer ingenstans om man inte har ett sammanhang att relatera de olika aspekterna till. Vi har därför behövt skapa oss en helhetsbild av parkeringssituation för att sedan ta itu med olika frågor.

 

Antal lediga uteparkeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående graf visar t.ex. tydligt på sambandet mellan parkering i garage och uteparkering. Kartläggningen visar hur många lediga platser vi haft på uteparkeringarna från 8 januari till 8 juni. Vi har samma antal bilar men vi ställer dem på olika platser. Varför har det blivit så? Är det bra eller dåligt? Kan vi göra något åt det?

 

 

 

 

Enkäten

Frågorna till enkäten växte fram efter ett tag. Att tänka till innan har visat sig välbetänkt eftersom vi har fått så mycket användbart material från enkäten. En första redovisning lämnade vi över till alla i området under mars månad. Vi använde underlaget från två så kallade öppna frågor, dvs. det var inga fasta alternativ att svara på utan man fick fritt fundera över vad man tyckte om parkeringen. Underlaget sorterade vi på två delar: Problem idag och Möjligheter inför framtiden. Den redovisningen lämnade vi tidigare på hemsidan.

 

Resultaten från de andra frågorna i enkäten redovisar här.

 

Antalet bilar i varje hushåll

Ett av våra hushåll hade tre bilar. Den stora gruppen hade en bil per hushåll. Knappt hälften så många som dom hade två bilar. Det betyder att vi tillsammans förfogar över 108 bilar. Därtill 2 släp och några arbetsbilar.

 

Kommentar: Låt oss ta ett räkneexempel. Vi har 83 garage och om vi ställer alla bilar i garagen så återstår det 25 bilar att ställa på uteplatserna. Eftersom vi har 68 uteplatser har vi 43 platser över. Tar vi bort 8 för arbetsbilar och släp så får vi fortfarande 35 lediga platser på uteparkeringarna. Det verkar ju som om vi har gott om parkeringsplatser. Dessutom finns mer än 5 parkeringsplatser på de egna tomterna.

Användning av garageplatserna

Tre hushåll redovisade att de använde garaget som förråd. Fyra hade inget i garaget. Fem lånade ut garaget. Säkerligen till någon i området. Resten ställde bilen i garaget i varierande utsträckning varav knappt 70 % oftast ställde bilen i garaget.

 

Besvärligt eller omöjligt att ställa bilen i garaget

60 % av de svarande angav att man inte hade några problem att parkera bilden i garaget. Resten tyckte att det var besvärligt att köra in och ut ur garaget eller så var garagen inte tillräckligt stora.

 

Kommentar: Vi har 40 % som vill ha det enklare att ställa ifrån sig bilen. Något som vi tagit fasta på.

 

Stölder, inbott eller skadegörelse

Drygt 90 % har inte drabbats av några problem.

 

Kommentar: Skall vi ha en nollvision i det här avseendet så finns det förstås saker att göra. En kompetent mindre arbetsgrupp skulle kunna bidra med värdefulla förslag.

 

Möjligheter till carport

Nästan hela 30 % av de svarande ställde sig positiva till en carportlösning.

 

Kommentar: Mer i den här frågan under avsnittet ”Frågor och svar”.

 

Känner man till vad som gäller för vår parkering

Överlag har man en positiv inställning till att vara informerad om sådant som har betydelse för parkeringen och det vi läggar fast kring de här frågorna.

 

 

Kort sammanfattning av enkäten

Med hänsyn till all uppståndelse som alltid verkar finns kring parkeringsfrågor här i vårt bostadsområde så är vi i arbetsgruppen förvånade över hur många som är nöjda med den parkering vi har. Har man en eller två bilar och ställer en bil i garaget så har man ju egentligen inget att vara missnöjd över. Varifrån kommer då allt missnöje? Vi behöver också söka svaret på den frågan.

 

 

 

Faktainsamling

Med utgångspunkt i våra egna funderingar från planeringsfasen och de frågor som kommit fram i enkäten har vi sökt information från olika källor för att få ett ordentligt faktaunderlag att arbeta med.

 

Vi har bl.a. kontaktat Polisen i Vaxholm, Brottsförebyggande rådet, Biljournalister, letat uppgifter om kommunala parkeringsnormer, bilfirmor med laddhybridbilar och firmor som marknadsför utrustning för laddning, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, närliggande samfällighetsföreningar, uppgifter på nätet från individuella samfällighetsföreningar, Vaxholm stads tekniska enhet och stadens trafikhandläggare.

 

Vi har fört statistik från den 8 januari till den 8 juni angående antalet lediga parkeringsplatser på uteparkeringarna. Se den ovan redovisade grafen.

 

Vidare har vi utfört genomgångar av vilka bilar som varit parkerade på uteparkeringarna. Hittills har 63 inventeringar gjorts under perioden 23 januari till 5 juni. De flesta helinventeringar. Vid något tillfälle har vi också gått igenom garagen för att se hur de använts. Sent en regnig kväll var vi på garageinventering. Då fann vi över 30 garageplatser tomma på bilar. Det är väldigt mycket.

 

Vet man hur många bilar vi har och hur många lediga platser det finns på uteparkeringarna så vet man också hur många bilar vi har stående i garagen. De uppgifter vi fått fram har gett oss en samlad och god bild över parkeringen i området.

 

 

 

Analys

Vi redovisar nu huvuddragen i det vi kommit fram till. Utgångspunkten för redovisningen har vi huvudsakligen låtit bestå av de frågeställningar som kommit fram genom enkäten. På så sätt blir det allas undringar och funderingar som styrt vår analys. De förslag som analyserna leder till redovisar vi under nästa avsnitt Förslag till åtgärder.

 

Jag tycker att det jämt verkar fullt på parkeringen. Har vi för få parkeringsplatser?

Det har vi inte. Vi är väl försedda med parkeringsplatser. Kommunens normer för parkeringsplatser här på Vaxön är 1,1 plats per hushåll. Skulle vi tilldelats parkeringsplatser efter dagens normer hade vi förutom garagen endast fått möjlihgeter till 8 uteplatser. Det blir färre platser än de 10 som finns vid garagens kortsidor mot Jagelnnicas väg. Vi skulle då haft 60 uteplatser mindre än idag.

 

Varför ställer inte alla sina bilar i garagen? Många garage är ju tomma – åtminstone på bilar.

En tendens har på senare blivit allt mer påtaglig. Många tycker att det är för besvärligt att ställa bilen i garaget. Då är det enklare att bara ställa bilen på uteparkeringen. I en hel del fall trots att det egna garaget ligger bara några meter bort.

 

De som tidigt flyttade in till vårt område ställde i huvudsak in bilen i garaget. Uteplatserna användes till det de var tänkta för. Där ställde man familjens andra bil, om man hade någon. Där kunde man också ställa andra fordon som släpvagn, husvagn och husbil. Allt under styrelsens överinseende och godkännande. Och det fanns plats där för våra gästers bilar.

 

Efter hand började en del använda garagen för lite olika ändamål. Där kunde man ställa in cyklar och mopeder och senare även motorcyklar. I takt med att många byggde in sina förråd i fastigheterna fick man också behov av att ställa annat i garaget. All förändring börjar ju i det lilla formatet och har sedan en viss förmåga att växa till sig.

 

Effekten av det här är att uteparkeringen kommit att användas i en utsträckning som inte förutsågs då området byggdes. Dessutom har vi fått allt fler bilar. Den framtida utvecklingen i samhället kommer med största sannolikhet att följa den trenden. Det talar också för att vi behöver hushålla bättre med de platser vi har.

 

Någon har sagt att man inte äger sitt eget garage. Är det inte så?

Ja, så är det faktiskt. Även om man talar om sitt garage så äger man inte ”sitt” garage här. Man äger sin fastighet men de resurser, bl.a. parkeringarna, som vi alla använder äger man inte. Man har en andel i de gemensamma resurserna. Man utövar sitt inflytande på föreningsstämman. Där fastställs hur de gemensamma resurserna skall skötas och hur vi kan utnyttja dem och hur mycket det får kosta. Resurserna förvaltas av samfälligheten. Samfällighetens styrelse sköter den löpande förvaltningen utifrån årsmötesbeslut, stadgar, samfällighetslagstiftning och kommunala regler.

 

Rätten till en andel i garagen innebär samtidigt att man har en skyldighet, nämligen skyldigheten att ställa sin egen privata bil i garaget. Skulle man disponera garaget på annat sätt tar man bort en parkeringsplats från samfällighetens parkeringar, våra gemensamma parkeringar.

 

Jag såg att någon hade en motorcykel i sitt garage. Skall dom stå där?

Garagen är till för att vi skall ha någonstans att ställa våra bilar. Något annat är inte tänkt att står där.

 

Min bil går inte in i garaget. Kan vi inte bygga om garagen så att alla får in sina bilar?

Av våra egna privata bilar är högst några stycken för stora för de garage vi nu har. En del måste backas in och då

 

 

 

 

 

 

kan det bli problem att komma ända in i garaget om man har en bil med hög bakdel och skall parkera i en enkelgaragelänga. Där sluttar taket ju längre in i garaget man kommer. Lösningen kan vara att byta plats med någon i dubbellängorna där bakre delen av garaget är högre än garageporten. Övriga bilar får parkeras på någon uteplats.

 

 

Om man inte har någon bil kan man väl ställa in något annat i garaget?

Även om varje fastighet är tilldelad en garageplats så är garagen en del i de anläggningar vi har gemensamt. Kan man inte utnyttja sin andel så får man heller inte använda garageplatsen till annat.

 

Skulle vi inte ta och riva samtliga garage och bygga något nytt. Garagen är ändå upp mot femtio år gamla nu?

I och med att de flesta här är nöjda med de parkeringslösningar vi har idag finns säkert inte någon förutsättning för ett beslut om nybygge. Kostnaderna skulle ligga kring 60.000 kronor per garage. Ett minst lika viktigt argument för att inte ersätta garagen är att de garage vi har håller god standard. De är byggda i tåliga material och smälter väl in i bebyggelsen.

 

Däremot finns det all anledning att rusta upp garagen, främst invändigt. Detta konstaterades redan i den garageutredning som gjordes för några år sedan. Det finns bara en garagelänga som ser någorlunda snygg ut invändigt efter en renovering som gjordes i anslutning till en garagebrand där för många år sedan.

 

Kan man inte fixa ett par längor med carportar för att lösa parkeringsproblemen?

Frågan om carportar har vi i parkeringsgruppen som uppdrag att behandla. Förslaget togs upp för ett par år sedan. Det finns till och med beslut från två årsmöten att ta tag i frågan men det har hittills inte lett till någon åtgärd. Möjligen kan det vara det radikala i förslaget som har stoppat upp hanteringen. Man har säkert tänkt sig ombyggnader, bygglov, höga kostnader osv.

 

Frågan om carport ställde vi i enkäten och det var ett 20-tal hushåll som var intresserade. Det vi vet om carportlösningar är ganska begränsat. Det har varit svårt att hitta erfarenheter från andra områden. En person här i området hade i ett tidigare boende carport och är positiv till lösningen. På en fråga om problem med snön och den öppna carporten angavs att olägenheten med att det kommer in snö i carporten inte är värre än när snöröjningen här plogar upp snö framför våra garageportar.

 

Tänker man lite vidare i den här frågan har vi funnit att det finnas en mycket enkel möjlighet att börja förverkliga förslaget. Vi kan genom en enkel egen regeländring åstadkomma en carportlösning genom att tillåta att garageportarna hålls öppna. Vill man kan man under vintertid stänga porten till det ”egna” garaget. Ingen är tvingad till en carportlösning. Men det krävs att alla i en garagelänga är positiva till en carportlösning. Vill inte alla i en länga så går det säkert att pussla ihop till någon eller några längor där vi kan prova på med carportar. Det kostar oss inget och vill vi gå tillbaka till det ursprungliga läget så är det lika enkelt som att starta upp.

 

Idag finns det inga möjligheter att ladda elhybridbilar. Kommer det något sådant?

Möjligheten med el- eller elhybridbilar verkar attraktivt. Det skall inte vara några problem att erbjuda utrustning till laddning i områdets garageplatser/carportar. Att ha laddenheter på uteplatserna är inte så bra då vi inte vill ha några kategoriseade platser här och då installationer av den här typen bör gömmas undan från nyfikna. Att ladda bilen på den egna tomten är upp till var och en och har inget med samfällighetens parkeringar att göra.

 

Installationer är av vanlig starkströmskaraktär och kräver separata enheter för att mäta elförbrukningen. En elbil kan enkelt laddas över natten med ett vanligt jordat utomhusuttag på 230V och 10A. En bil med ett batteri på 10 kWh laddas under fyra till sex timmar. För ytterligare information om elbilsladdning läs Stockholms stads och Vattenfalls information om elbilsladdning på www.elbilsupphandling.se/vanliga-fragor/

 

Måste man ha timer om man har på motorvärmaren?

Bilfirmorna rekommenderar att man låter timern vara på högst två timmar. Mer behövs inte för att värma upp bilen. Vill man inte gå ut i garaget ett par timmar innan man tar ut bilen så verkar en timer vara en bra investering. Kostar under en hundralapp på Jula eller Biltema.

 

Det är en skada i väggen till mitt garage. Skadan fanns redan när vi flyttade in här. Är jag skyldig att svara för reparationen?

Har du inte vållat skadan i ditt garage så är du självfallet inte skyldig att svara för reparationen.

 

Man kan lätt konstatera om skadorna orsakats inifrån och då är det garageinnehavaren som skall stå för kostnader för reparation. Skador utifrån är mycket svårare att kunna härleda till någon vållande. I en tidigare garageutredning fanns förslag om att sätta upp skoningar på utsidan för att undvika skador.

 

Ett tillkommande problem är att det numera inte finns ersättningsväggblock att köpa. Den tillverkningen lades ner för flera år sedan. Specialbeställningar kan göras men då får man också räkna med högre kostnader. Alternativet blir att laga skadorna.

 

Skulle det inte vara bättre om var och en fick sin egen parkeringsplats också på uteparkeringen?

Parkeringsplatserna ute är tänkta för olika ändamål. Det är förstås för andrabilen, det är för andra fordon vi har och det är för besökande, hantverkare och liknade. Om man delar upp parkeringen för olika kategorier så måste det totala antalet platser utökas. När man inom olika kommuner räknar på behovet av parkeringsplatser har man kommit fram till ökningar på minst 20 % om man kategoriserar parkeringarna. Det är alltså kostnadseffektivt att ha det som vi har med gemensam parkering för de olika ändamålen. Det finns heller inte så många platser på uteparkeringarna att det räcker för alla fastigheter.

 

Det finns en del radhusområden där man har en särskild del för gästparkering men där brukar folk i området i alla fall ställ sina egna bilar.

 

Det bästa när det gäller att utnyttja parkeringarna är att man ställer bilen där det finns plats. Att ha separata delar av parkeringarna leder bara till behov av flera platser för samma antal bilar.

 

 

År det OK att parkeringen används för att meka med bilar?

Det skulle man ju kunna tro eftersom det har varit mycket mekande på parkeringen. Var och en kan ju meka med sin egen bil men någon mer yrkesmässig hantering har aldrig tillåtits.

 

Gällande detaljplan beskriver vårt område som ”bostadsområde som enbart får användas för bostadsändamål”. Det finns andra bostadstyper där yrkesverksamhet kan få förekomma. Men det gäller inte hos oss. Den här inriktningen bör vara vägledande också för samfällighetens parkeringsytor som ju också är en del av området. Tillåter vi yrkesmässig verksamhet av någon sort på parkeringarna så dyker det snart upp annat. Allting börjar ju i den lilla skalan för att sedan växa till sig. Bilservice får ske på plats som serviceenheten svarar för.

 

 

Vi har många firmabilar på uteparkeringarna. Får de stå här?

Vi har aldrig formellt tillåtit yrkesmässigt använda fordon att stå på våra parkeringar. Det tog många år innan sådana bilar började dyka upp här i området. De har ställts hit och ingen har uppenbarligen reagerat på det. Så har de blivit kvar och andra har efter hand kommit till.

 

Det rör sig om parkering av bilar som tillkommer utöver resp. hushålls egna privata bilar och ökar således antalet bilar i området trots att underlaget för bilförekomst inte har ökat. Det är ju också lite främmande att några av oss boende skall få uppta parkeringsplatser bara för att man också ställer hit firmabilar. En annan aspekt på frågan är var man annars skall ställa den eller de firmabilar man har tillgång till om man inte man kan ställa dem på områdets parkering. Å andra sidan kan man tycka att det inte kan vara samfällighetens uppgift att tillhandahålla parkeringsplatser för vissa företags bilar. En samfällighetsförening får ju inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose.

 

 

Det står släpvagnar och annat på parkeringen. Får de verkligen stå här?

På parkeringen har vi under de årens lopp haft både släpvagnar, husbil och husvagn. Det finns för närvarande ett släp som brukar stå på uteparkeringen. Det har aldrig tidigare varit något problem med den här typen av uppställning. Allt har dessutom skett med styrelsens godkännande. Finns det plats på parkeringen verkar det det fullt möjligt att ställa vi kan ställa sådana fordon här. Någon gång tidigare delade tre familjer på en släpvagn. Man använder ju inte vagnarna så ofta. Vi kanske kan hitta en sådan lösning.

 

Är det större risk att bilen stjäls eller skadas om den står på uteparkeringen än om man ställer bilen i garaget?

Den information som vi funnit i den här frågan har varit svår att få tag i. Vare sig polis eller andra samhällsfunktioner har kunnat ge oss svaren. Försäkringsbolagen har inte någon differentiering av bilförsäkringskostnader beroende på hur man parkerar bilen. Det kan indikera att det inte är någon påtaglig skillnad i skaderisk med hänsyn till parkeringsform.

 

Rent allmänt kan man konstatera att bilstölder och bilinbrott markant har minskat sedan början av 2000-talet. Förklaringen anses vara bilarnas förbättrade lås. Man ger sig uppenbarligen på annat i stället. Lägenhets- och fastighetsinbrott verkar vara mer lukrativt.

 

Det finns några som ställer bilen på sin tomt. Får man det?

Sedan förenklade bygglovsbestämmelser infördes blev det tillåtet att ställa bilen på den egna tomten. Flera har nu ordnat parkering på tomten. Man har på så sätt sin egen uteparkering. Från områdets utgångspunkt kan det här ses som ett komplement till samfällighetens uteparkeringar.

 

Det finns de som parkerar sina bilar i garagelängornas förlängning mot Jagelonicas väg. På de platserna finns heller inga parkeringsrutor. Varför görs inget åt det?

Det är tyvärr alldeles riktigt att respekten är dålig vad gäller att bara ställa ifrån sig bilen på platser som inte är avsedda för parkering. På de här platserna, som också ligger inom samfällighetens markområde, ställer man inte sin bil. Tittar man på svaren från parkeringsenkäten kan man se att de som har garage intill de här platserna är ganska irriterade på att det står bilar parkerade här. De är i vägen när man skall köra in och ut bilen och det är redan trångt mellan garagen. Nu blir det ytterligare besvärligt. På vintern hindras snöröjning och grusning. Vidare hindras grusupptagning på våren.

 

Vi får väl alla hjälpa till genom att i vänlig ton påpeka för vederbörande att det inte är lämpligt att ställa bilen här.

 

 

Varför har vi inte någon skyltning vid infarten till området att parkering endast är tillåten för boende?

Skyltningen för våra uteparkeringar är ju tänkt att ange att parkering inte är tillåten för andra än boende här i området. Det är inte lätt att förstå vad som menas med vår skyltning. På vändplan finns skyltning om gångfartsområde. Skyltningen innebär bl.a. att parkering endast får ske på markerade parkeringsplatser. På en anslutande informationsskylt står att parkering på markerade platser endast är till för boende. Kommer man sedan in på våra parkeringsområden finns skyltning där det står att man får parkera i upp till 2 dygn. Med den allra senaste skyltningen i 7 dygn för vårt största parkeringsområde. Enligt lagen skall parkeringsförbud eller parkeringsvillkor tydligt tillkännages genom skyltning på platsen. Skyltning inom gångfartsområdet gäller oavsett vad gångfartsskylten visar.

 

Efter en genomgång på plats här i området med kommunens trafikhandläggare har vi fått uppslag till förbättring av skyltningen. Framför allt måste vi klart och tydligt skylta att parkering endast är tillåten för boende i området. Den skyltningen skall finnas inne i området i anslutning till våra markerade parkeringsytor.

 

 

 

Hur ser utvecklingen ut framåt. Kommer vi att få fler eller färre bilar?

Det har hela tiden talats om en minskning av antalet bilar i samhället men utvecklingen har hela tiden gått mot allt fler bilar. Vi har tendenser till ökning och samtidigt för minskning. För ökning talar el- och elhybridbilarnas utveckling. För minskning räknas man med att bildelning skulle kunna ha betydelse. Det sistnämnda gäller nog mest i storstäder och andra tättbebyggda områden och säkert mindre för vår del. Utvecklingen i Vaxholm kan man avläsa i SCB:s statistik och den visar på en stadigt uppgående allmän tendens. För vårt område finns dessutom en smygande tendens till ökning då många enbilsfamiljer flyttar ner till stan, till tätorter och närhet till släkt och vänner, inte minst barnbarn. De som flyttar in till vårt område är ofta familjer i 40-årsåldern och där både mamma och pappa har var sin bil. Det bidrar också till en större ökning här än för Vaxholm som helhet. Vi har således ytterligare en aspekt som talar för bättre användning av de parkeringsresurser vi har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till åtgärder

Vi har haft en reglering av parkeringen i området. Den var i aktivt bruk fram till för 40 år sedan. Därefter har den mer eller mindre legat i träda. Att parkeringen ändå fungerat beror mest på att de allra flesta har en god känsla av vad som krävs för att parkeringen skall fungera. Nu står vi i ett läge att vi skall ta ställning till hur vi fortsättningsvis skall använda våra parkeringsmöjligheter. Att gå tillbaka i tiden och leta upp gamla bestämmelser verkar inte särskilt givande. Tiden har gått och det har hänt mycket under de här åren. Därför menar vi att nu är det andra tider och nu krävs det andra lösningar. Det är vad vi skall ta itu med nu.

 

Våra tankar om åtgärder har i första hand rört sådant som vi tror kan vara till hjälp för parkerandet.

 

Vi har inspirerats av en lösning som infördes i Pålsundet, radhusområdet nedanför oss. Där har man två större garage. På garagens tak finns deras uteparkering. Från början hade man lås med nyckel till garagen och det ledde till att många ställde sina bilar på uteparkeringarna. Då skaffade man portar med automatik och bilarna började komma ner i garagen igen. Skulle vi försöka med exakt samma lösning får vi problem. Vi skulle behöva skaffa portautomatik till 83 garage. Dessutom finns det inte längre automatik till de portar vi har utan vi måste också skaffa nya portar. Det är ju inte heller alla som verkar behöva enklare porthantering. Många ställer ju in bilarna ändå. I det läget kommer carportlösningen väl till pass. Det är något vi successivt kan införa med hänsyn till behov.

Vi föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen tar reda på vilka som kan vara intresserade av erbjudande om carport och att en försöksverksamhet kommer igång – helst före vintern.

 

Samspelet mellan samfälligheten och de boende består mest av meddelanden från styrelsen ofta i negativa termer. Man kan egentligen inte tala om ett samspel eftersom vi boende inte finns med i något ”spel”. Vi anser att det behövs ett mer personligt förhållningssätt i kontakterna. Vi menar också att samfällighetens insatser måste vara mer av personligt hjälpande och stödjande karaktär. Det vi tänker på är en roll som många fastighetsägare har och som uppskattas av de boende, nämligen en vicevärd. I vårt fall kan man lämpligare tala om en parkeringsvärdskap.

 

Någon skall kunna finnas till hands för att hjälpa till med:

•nycklar, lås, belysning, portar och allt annat som hör till det praktiska

•möjligheter att byta garageplats

•upplysning om sådant som får vår parkering att fungera bra

•planering för snöröjning så att parkeringsytorna avlyses från bilar under ett par timmar vid plogningsdags

•hålla reda på vilka bilar vi har på parkeringarna

Vi föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen arbete med kontakter till områdets boende kompletteras med ett arbetssätt som svarar mot det behov som ovan angivits. Det bör också finnas möjligheter att arvodera några att biträda styrelsen med de här uppgifterna.

 

Tidigare har det gått bra att ställa släpvagn och andra egna privata fordon på uteparkeringarna. Det har skett med styrelsens godkännande. I takt med att vi frigör fler uteparkeringsplatser menar vi att vi bör återgå till den gamla ordningen.

Vi förslår att stämman fattar beslut att tillåta släpvagnar m.fl. i mån av plats får ställas på parkeringarna efter styrelsens godkännande.

 

Så som parkeringsskyltarna ser ut idag är det fullt tillåtet för vem som helst att parkera här. Nog var det väl inte det vi tänkte oss med skyltningen.

Vi föreslår att stämman beslutar att skyltningen anpassas till att endast tillåta parkering på markerade parkeringsplatser för områdets boende.

 

Förstörelse, stölder av och inbrott i bilar är relativt begränsade i vårt område. För att komma närmare en nolltoleransnivå bör vi arbeta vidare på just den här frågan. Man kan t.ex. prova lösningar med bättre belysning, rörelsestyrd belysning, bevakningskameror på samfällighetens områden.

Vi föreslår att stämman tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att hitta lösningar för att minska stölder och skadegörelse på våra parkeringar.

 

Vi är inte den enda samfällighetsförening som reagerat på en ökad förekomst av företagsbilar. Vi behöver närmare titta på bestämmelser som gäller för parkeringen och vi behöver fundera över och diskutera med varandra vad vi tycker är ett rimligt agerande. Eftersom de som ställer firmabilar här säkerligen har gjort det t i god tro och eftersom vi inte står inför någon parkeringskris är det lämpligt att vi börjar ta itu med frågan i lugn och ro för att efter hand kunna komma fram till ett acceptabelt resultat. Samtidigt behöver vi ta ställning till om några verksamheter skall tillåtas på parkeringarna.

Vi förslår att stämman förelägger att styrelsen för ut de här frågorna till medlemmarna för att diskutera och lägga fast vilka slags företagsfordon som får resp. vilka fordon som inte får står parkerade här och om verksamheter i någon form skall kunna utföras. Lägesrapportering bör presenteras till nästa års föreningsstämma.

 

Utvecklingen av el- och laddhybridbilar ses som positivt i samhället och vi behöver kunna tillhandahålla laddningsmöjligheter. Samfälligheten behöver hålla sig underrättad om vad som händer inom elbilsområdet vad gäller laddningsutrustning. Beredskap behöver finnas för att ta hand om de önskemål som förväntas komma från de boende. Vi måst också kunna mäta elförbrukning för varje individuell laddstation.

Vi förslår att stämman fattar beslut om att förberedelser görs för att vi skall kunna erbjuda laddningsmöjligheter för el- och laddhybridbilar i våra garage/carportar.

 

Det finns flera garage som man inte utnyttjar för parkering av bilar. Några har ingen bil. Andra kommer inte in i garaget efter som bilen är för stor. Det kan också finnas andra skäl. De platserna måste kunna utnyttjas för områdets parkeringsbehov.

Vi föreslår att stämman fattar beslut om inrättande en garagepool. De som inte utnyttjar garagen kan tillfälligt ha sina garage i garagepoolen. Uppstår behov av parkering igen för dessa fastigheter återgår garageplatsen. Ekonomisk kompensation skulle kunna utgå till dem som upplåter sina garage till poolen.

 

Hittills har vi haft någon begränsning av det antal bilar varje fastighet får disponera för parkering. Bakgrunder är att vi har olika många bilar och att det jämnar ut sig så att vi får plats utan att vi har har behövt några begränsningar i det här avseendet. Det förutsätter att alla har ett rimligt utnyttjande. Vi har nu ett fall där en familj använder sig av sju parkeringsplatser. Som mest har vi i övrigt två familjer som använder sig av tre platser.

Vi föreslår att stämman fattar ett beslut med en varaktighet på tre år att tillåta högst tre parkeringsplatser per familj. Därefter återgår vi till den fria parkeringen igen.

 

För att informera nya fastighetsägare om hantering av garagen och för utskrivning vid ägarbyten behöver vi ha en avstämning för nyckelöverlämning och för att inspektera och reglera ev. skador eller andra problem med garagen.

Vi föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att upprätta rutiner för in- och utcheckning av garage vid fastighetsägarbyten.

 

För att kunna hjälpa till med lås och nycklar och för möjligheter för samfälligheten att skapa tillträde till garageplatser, något som alla förvaltare rimligen har, behöver vi ha ett system för låsning av våra garageportar. Idag har samfälligheten ingen kontroll över låsningen eftersom man inte heller har några huvudnycklar.

Vi föreslår att stämman fattar beslut om att samfälligheten tar över ansvaret för lås- och nyckelhantering och gör en upphandling av låssystem.

 

Det var årtionden sedan vi hade någon samlad beskrivning av anvisningar för parkeringen. Här presentera vi en sådan.

Så här gör vi/ parkeringsanvisningar

•Parkeringarna är till för de boendes egna privata bilar. Bilarna skall vara i trafik. Förmånsbil likställs med egen privat bil.

•Har man en bil ställs den i garaget/carporten. Har man mer än en bil används uteparkeringarna till den eller dessa. Uteparkeringarna kan också användas av gäster.

•Garageplats/carport som inte används för bilparkering återgår temporärt till samfälligheten.

•Skador eller problem med garage/carport tas snarast upp med parkeringsvärd/styrelsens kontaktperson.

•Släpvagn eller annat fordon får i mån av plats ställas på uteparkeringarna efter styrelsens godkännande.

Vi föreslår att stämman fattar beslut om att samfälligheten antar ovanstående anvisningar att gälla för vår parkering.

 

 

 

Slutligen föreslår vi att stämman uppdrar åt styrelsen att upprätta en åtgärdsplan för parkeringsverksamheten innefattande de förslag vi listat ovan. Därtill de problem som kommit fram genom enkäten och redovisats under rubriken Problem idag. Styrelsens åtgärdsplan redovisas därefter för medlemmarna.

 

 

 

 

Bilagt material

 

Problem och möjigheter

 

Pålsundets samfällighetsförening

 

Parkeringsdata

 

 

 

 

 

Problem och möjligheter

 

Ett viktigt reslutat från enkäten var var svaren på två öppna frågor. Vi har sorterat dem på två delar - kort- och långsiktiga. De har distribuerats tidigare och vi lägger in dem här för den som vill titta på underlaget igen.

 

 

Problem idag

Belysning

- Strul med belysning.

- Belysningen fungerar dåligt p.g.a. placeringen av ljusreläet.

- Dålig/bristfällig belysning.

- Belysningen fungerar inte alltid. Inte heller motorvärmaren.

- Dålig belysning.

- Belysningen fungerar inte alltid.

- Belysningen fungerar bara ibland.

- Belysningen är för dålig.

- Det går inte att använda motor- och kupévärmare samtidigt då säkringen endast är på 6 ampere.

- Belysningen fungerar inte eftersom vår bil skyms av större bilar och vi är längst bort från "cellen".

- Belysning fungerar ej. Har fått lösa det själv.

 

Garageportar

- Garageporten kärvar på sidorna mot garageöppningen

- Garagedörren går ibland inte att stänga.

- Porten kärvar ofta. Gummilisten i underkant har släppt.

- Dörren till garaget går ej att öppna sedan oktober 2014. Mejlat styrelsen om hjälp men ej fått svar.

- Det finns ej längre reservdelar till portarna.

- Det går inte att justera portarna.

- Porten är svår att stänga. Halkar lätt åt sidan vilket gör att porten fastnar i gångjärnen.

- Portarna skulle ha rullats upp i taket, det skulle gett mer utrymme.

-Låsningen av porten krånglar i bland, verkar som låsbyglarna sitter lite snett (inte låskolvarna).

-Tidigare fjärrkontroll av garageporten har gått sönder och efter det går den inte att låsa. Tydligen måste vi avvakta föreningens beslut om ev. carport innan frågan kan lösas.

 

Skador på betongväggar och sättningar i marken

- Betongfundament finns ej att få tag i vid påkörning, måste gjutas vid varje beställning, dyrt.

- Marken sätter sig. Har skett på ett flertal ställen.

- Skador på betongelement inte åtgärdade.

 

Skräpigt

- Skräpigt i garaget.

- Olja på golvet.

- Garaget borde sopas ut.

- Tänk på brandfaran.

- Upptagna hål/skador i garagegolvet inte åtgärdade

 

Användning av garagen

- Tycker garagen fungerar jättebra, synd att så många platser inte utnyttjas, skulle gärna vilja ha ett garage till vår andra bil också.

- Om alla som har mer än en bil ställer in den i garaget räcker p-platserna. Det enda som krävs är att man stiger upp 1 minut tidigare om morgnarna för att åka till jobbet.

- Ett flertal använder garagen till upplag vilket helt kommer att upphöra vid carportar. Medför också brandrisk.

- Många låser ej portarna som i sin tur blåser upp.

- Garage har ibland eller alltid står olåsta.

- Alltför många platser används som förråd för diverse som inte får finnas i garagen.

 

Hinder för in- och utfart

- Ibland finns felparkerade bilar utanför mitt garage så att det är svårt att svänga in i

garaget. Gäller felparkerade bilar vid Jagelonicas väg. Alltså vid häckarna ut mot Jagelonicas väg.

- Bilar står emellanåt parkerade vid slutet av garagelängorna som försvårar in- och utfart till eget garage.

- Problem med dem som parkerar mellan garagen där det inte finns parkeringsrutor

 

Plats i garaget

- Trångt, bilarna är för långa. Vi är absolut för att prova carport i en länga.

- På grund av elskåp går inte Volvo v70 in. Den lilla bilen stod i garaget.

- Garagen är för små för vår bil.

- Bilen är lite för lång för garaget den måste köras ända in i väggen som får/ har skador pga detta. Åtgärdsförslag: lås dörren i öppet läge så det blir en "carport".

- Bilar som står för nära.

- Det är ganska trångt mellan bilarna vilket kan leda till risk för skador på bilen intill.

- Emellanåt står bilar för nära.

- Oförsiktiga grannar har orsakat skador på fordon så att det blivit ett försäkringsärende.

- Ena bilen får vi inte in i garaget men den andra går precis in när vi backar in den. Går ej att köra in då kan man inte stänga dörren.

 

Vattenläckor och inblåsande snö

- Läckande skarv i takrännan över vår garageport. Har anmält men det är inte åtgärdat. Leder till isbildning på vintern och ofrivillig dusch vid öppnandet.

- Visst läckage från taket.

- Smältvatten rinner in från bakre delen av garaget och bildar is på golvet. Risk för frostakador och halka.

 

Uteplatserna

- Det står alldeles för många gamla bilar som inte verkar användas samt släp på parkeringen. Parkeringen används ibland för att meka med bilar vilket inte känns okej.

- Alla problem och allt strul ni nämner förekommer (kärvande portar, belysning, lås och nycklar, skräp i garaget, bilar som står för nära, vatten kommer in från taket, skador i väggar/betongelement).

 

 

 

Möjligheter inför framtiden

 

 

Har man inte användning av garaget när man reser bort så kan garaget gärna få disponeras av annan.

 

Parkering m.m. regleras av att området är ett s.k. gångfartsområde, skyltat. Vill vi inte respektera det bör en diskussion tas med kommunen om event. omklassning.

Ibland kommer man inte fram för att det står bilar parkerade på gatan. Hantverkare ställer sig på gatan och hindrar andra att komma fram.

 

Med lite sunt förnuft förstår man hur parkeringarna skall hanteras.

 

Befintligt garage fungerar utmärkt. Jag motsätter mig bestämt en omvandling till car-port eller dylikt. Just möjligheten att skydda bilen med tak, väggar och låsbar port är en väsentligt stor ekonomisk vikt för oss. Bland annat tackar vi detta för att vår 11 år gamla bil fortfarande är fräsch och välfungerande.

 

Sätta upp skyltar med privat parkering för boende i samfälligheten Orren. Jag tror att vi löser de flesta problemen med obehöriga bilar.

Om man fixar minst två längor med carport samt att skyltning är korrekt så kommer det bli bra. En höjning av taket på en carportlänga vore också bra.

 

Jag står i begrepp att byta till elhybrid. Då laddning tar min 5h fungerar inte garagets eluttaget, som har timer på 2h. Därför kommer elbilar att parkeras på gatan eller tomten vilket ingen önskar.

 

Frågan om vem som tar laddingskostnaden i garagen måste också lösas.

 

Frågan om elbilar är brådskande för föreningen att lösa. Inom kort kommer de med nuvarande skatteregler bli mycket vanliga. Det finns redan nu storbilsalternativ som Mitsubishi Outlander som har under 1000 kr i förmånsvärde

 

Ni bör ta ett grepp över hela parkeringsfrågan, inte bara garagen. Studera även de öppna p-platserna, olaglig och olämplig parkering på områdets trånga "räddningsvägar", stickvägar, parkeringar utanför markerade platser och i skogsbryn och på vändplatser. Kanske också inställningen till att anordna p-plats på egen tomt.

Budgetera för samt söka bygglov för att riva samtliga garage och bygga ändamålsenliga carportar. Tills detta är genomförbart river vi alla befintliga portar så vi alla utnyttjar dessa parkeringsplatser året om, parkeringsbekymret är då ur världen. Snöröjningen kommer att underlättas på övriga parkeringar om alla parkerar sina bilar i carportarna.

 

 

 

 

Pålsundets samfällighetsförening ...

 

... har en mycket trevlig hemsida som beskriver området. Gå gärna in och titta själv på sidan www.palsam.se. Den används bl.a. av mäklare som kan informera intresserade köpare. Området ordförande brukar alltid välkomna nyinflyttade och då kan man ju också orientera sig med hjälp av hemsidan.

 

Nedan ett utdrag ur hemsdian som berättar om parkeringen för området.

 

Garage och parkering

Varje fastighet har tillgång till en garageplats i övre eller nedre garaget. Till varje garageplats finns eluttag med tidur för anslutning av motor- och eller kupévärmare.

Det är varje fastighetsägares skyldighet att meddela styrelsen om eluttag eller tidur inte fungerar på avsett sätt.

Garageplatserna är endast avsedda för föreningens fastighetsägare.

Styrelsen har upprättat en kölista för fastighetsägare som önskar hyra lediga garageplatser. Kontakta styrelsen om du önskar hyra eller hyra ut garageplats.

Ett begränsat antal dosor för fjärrkontroll av garageportarna kan köpas för 500 kr. Kontakta styrelsen för inköp av dosa. Fjärrkontrollen innehåller ett batteri med en begränsad hållbarhet på ca ett år. Batterier finns att köpa bl.a. på bensinstationer.

I garagen finns också förråd för föreningens utrustning.

 

 

Parkeringsplatser på garagetaken

Dessa P-platser är avsedda för gäster och besökare till områdets fastigheter och fastighetsägarna. I mån av plats, kan långtidsparkering av fordon som tillhör fastighetsägarna, placeras på P-platserna längst in. Vid parkering av släpfordon, vänligen tänk på att placera stöd under dragkroken för att undvika skador på asfaltbeläggningen.

Tänk på att placera de fordon som används mindre frekvent på de mer avlägsna P-platserna för att underlätta för snöröjning etc.

På resp. garagetak finns ett begränsat antal P-platser med eluttag och tidur att hyra. Anmäl ditt intresse att hyra sådan P-plats till styrelsen.

 

 

 

Parkeringsdata

 

Antal bilar i område 115 st

Antal garage 83 st

Antal uteplatser 68 st

 

Parkeringsruta, bredd 2,75 m

Parkeringsruta, längd 5,30 – 5,60 m

Garageport, bredd 2,30 m

Garageport, höjd 1,85 m

Garagepelats, djup 5,05 m

Garageplats, höjd 1,60 m längst in i enlängesgarage

Garageplats, höjd längst in i tvålängesgarage, högre än garageport

 

 

 

 

 

 

Januari Juni

Copyright © All Rights Reserved.